ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Bluijssen-Verbindt november 2018

Artikel 1. Gebruikte termen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: namens Bluijssen-Verbindt, relatiecoach Geesje Bluijssen.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot coaching.

Coach: De bij Stichting EFT Nederland aangesloten relatiecoach.

Coachee: De natuurlijke persoon of personen die deelneemt/ deelnemen aan een los sessie of een programma op het gebied van coaching.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten door Opdrachtnemer in het kader van alle coaching, met uitsluiting van loopbaancoaching, een dienst die ook uitgevoerd wordt door Geesje Bluijssen. Daarop zijn de algemene voorwaarden van NOLOC van toepassing.

2.Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

1.Overeenkomsten komen tot stand door mondelinge of schriftelijke overeenkomst.

2.De Overeenkomst wordt in de regel bevestigd per e-mail maar voor de totstandkoming van de overeenkomst is dit niet noodzakelijk.

3.Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen 10 werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

4.Offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.

5.De prijzen in offertes zijn zowel exclusief als inclusief btw.

Artikel 4. Inspanningsverbintenis

1.Opdrachtnemer verbindt zich, bij de uitvoering van de Overeenkomst, naar beste kunnen en met zorgvuldigheid, haar verplichting te vervullen.

2.Niettegenstaande lid 1 blijft Coachee volledig verantwoordelijk voor het eigen welzijn.

Artikel 5. Geheimhouding

1.Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

2.Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. Aan de opdracht zal door Opdrachtnemer niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.

4.De bepalingen in lid 1-3 gelden behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hen legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

5.Zolang niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers of Coachees is Opdrachtnemer gerechtigd de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 6. Honorarium

1.Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid dan wel op basis van de gekozen serie van bepaald aantal sessie dan wel het gekozen programma.

2.Facturen worden door Opdrachtnemer(s) voorafgaand aan de eerstvolgende sessie voldaan en in ieder geval binnen veertien dagen.

3.Bij langdurende opdrachten wordt minimaal een keer aan het eind van elk kwartaal gefactureerd.

Artikel 7. Betaling

1. Betaling dient te geschieden door overmaking binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze.

2. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 3. De zakelijk Opdrachtgever is na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum in verzuim.

4. De particuliere Opdrachtgever krijgt na 14 dagen een herinnering om binnen 14 dagen te betalen, bij verstrijken van welke termijn hij/zij in verzuim is.

5. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

6. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8. Incassokosten

Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1.Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer

2.De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

3.In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,

4.Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

5.Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

www.bluijssen-verbindt.nl | geesje@bluijssen-verbindt.nl

6.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

7.De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen.

8.Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

1.Annulering door Opdrachtgever of Coachee van Coaching en andere begeleidingstrajecten kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit via sms of email.

2.Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de activiteit of bij niet gebruiken van de overeengekomen diensten zonder te annuleren zijn de gehele kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen som voor de betreffende sessie verschuldigd.

Artikel 11. Beëindiging van de Overeenkomst

1. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

2. Coach en Coachee kunnen ten alle tijde de overeenkomst schriftelijk beëindigen zonder opgaaf van redenen. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

3. Indien, in geval van lid 1 en 2, Opdrachtgever de overeenkomst beëindigt, dienen vooruitbetaalde, maar niet geleverde diensten te worden terugbetaald.

Artikel 12. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever/Coachee en Bluijssen-Verbindt is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Wijzigen Algemene Voorwaarden

1. Bluijssen-Verbindt kan deze algemene voorwaarden ten alle tijde wijzigen. Indien een wijziging plaatsvindt gedurende een lopende overeenkomst en de wijziging een voor de Opdrachtgever wezenlijk bezwarende verandering van de overeenkomst inhoudt, geeft Bluijssen-Verbindt Opdrachtgever een termijn van twee weken na bekendmaking aan Opdrachtgever om bezwaar in te dienen tegen de wijziging. Bij uitblijven van een reactie van Opdrachtgever binnen die termijn wordt aangenomen dat Opdrachtgever akkoord gaat.

2. Indien sprake is van gehele of gedeeltelijke nietigheid van enige bepaling in deze algemene voorwaarden, komen partijen een vervangende bepaling overeen, in overeenstemming met hun oorspronkelijk intentie bij het sluiten van de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden blijven dan voor het overige in stand.